Prijevoz pošiljaka
opasnih tvari

Prijevoz opasnih tvari željezničkim prometnim sredstvima provodi se prema odredbama Zakona o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) i odredbama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF),
Dodatak C, Propisi o međunarodnom prijevozu opasnih tvari željeznicom (Pravilnik RID – Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail).

Kategorizacija opasnih tvari

Opasne tvari su tvari ili predmeti na koje se pri prijevozu odnose određene zabrane ili ograničenja, a dijele se na devet klasa:

Klasa 1.     Eksplozivne tvari i predmeti

Klasa 2.     Plinovi

Klasa 3.     Zapaljive tekućine

Klasa 4.1.  Zapaljive krute tvari, samoreaktivne tvari i  desenzitivizirani kruti eksplozivi
Klasa 4.2.  Tvari sklone spontanom zapaljenju
Klasa 4.3.  Tvari koje u dodiru s vodom stvaraju zapaljive plinove
Klasa 5.1.  Oksidirajuće tvari
Klasa 5.2.  Organski peroksidi
Klasa 6.1.  Otrovne tvari
Klasa 6.2.  Infektivne tvari
Klasa 7.     Radioaktivni materijal
Klasa 8.     Korozivne tvari
Klasa 9.     Razne opasne tvari i predmeti

Izobrazba željezničkih radnika

Svi radnici koji sudjeluju u prijevozu opasnih tvari poučeni su u skladu s obvezama opisanima u Pravilniku RID te složenošću i odgovornošću svojih poslova. Osobito stručne poslove obavlja sigurnosni savjetnik za RID/ADR.

Preuzimanje na prijevoz

Kada se tovare pošiljke opasnih tvari, treba se pridržavati propisa koji vrijede u otpremnom kolodvoru, tj. u otpremnoj željezničkoj upravi. Prije početka utovara pošiljatelj (ili pošiljateljev predstavnik) željeznici mora predati pravilno i u cijelosti popunjen teretni list. Naznaka opasne tvari u teretnom listu mora odgovarati jednom od naziva u Pravilniku RID, tj. u tablici 3.2 A, popisu opasnih tvari po UN-brojevima. Ambalaža, pod kojom se podrazumijevaju velike posude za rasuti teret i prazne vagonske cisterne, ako nije očišćena, mora biti zatvorena kao da je puna, odnosno mora biti olistana istim listicama za opasnost kao da je puna. Kada se prevoze opasne tvari, uz teretni list poželjno je priložiti i u njega upisati uputu o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama koje se moraju poduzeti pri prijevozu.
Kada se prevoze eksplozivne i otrovne tvari, pošiljatelj, osim upute o posebnim sigurnosno-tehničkim mjerama, uz teretni list mora priložiti i odobrenje za prijevoz koje izdaje mjerodavno ministarstvo. Kada se prevoze otrovne tvari, odobrenje za prijevoz izdaje mjerodavni županijski ured za zdravstvene poslove u unutarnjemu prijevozu, Ministarstvo zdravlja RH u međunarodnom prijevozu, a Ministarstvo unutarnjih poslova RH za pošiljke eksploziva. Odobrenja nisu potrebna za vojne pošiljke, koje od trenutka preuzimanja na prijevoz do izdavanja moraju biti pod vojnim nadzorom.

Postupak u slučaju izvanrednog događaja

Zbog izvanrednog događaja na željeznici (tehničkoga kvara, dotrajalosti materijala ili jakog udarca pri manevriranju) može doći do rasipanja, istjecanja ili razlijevanja opasnih tvari. Ovisno o vrsti opasne tvari, ugroženi su radnici koji neposredno sudjeluju u prijevozu opasne tvari, odnosno u intervenciji pri otklanjanju nepravilnosti, kao i okoliš u koji istječe opasna tvar.
U slučaju izvanrednog događaja zaposleni u svim HŽ-ovim službenim mjestima obvezni su poduzeti sve mjere za zaštitu ljudi i osiguranje okoliša. Kada se otklanjaju nepravilnosti pri prijevozu opasnih tvari, treba nastojati da se kvarovi najprije otklone u kolodvoru, pri čemu treba poduzeti sve propisane zaštitne mjere. Izvanredni događaj koji se pri prijevozu opasnih tvari dogodi u kolodvoru, odmah se mora prijaviti prometniku, šefu kolodvora ili bilo kojem kolodvorskom zaposleniku, a izvanredni događaj na otvorenoj pruzi prometniku u najbližem kolodvoru. Usmeno obavješćivanje o izvanrednom događaju mora sadržavati najnužnije podatke,
i to:

 • tko i odakle obavještava
 • mjesto i vrstu izvanrednoga događaja
 • ima li ozlijeđenih ili poginulih osoba
 • privremeno poduzete sigurnosne mjere.

O izvanrednom događaju potrebno je obavijestiti i :

 • Državnu upravu za zaštitu i spašavanje – telefonski broj 112
 • sigurnosnog savjetnika za RID
 • HŽ-ovu područnu prometnu operativu
 • mjerodavnu vatrogasnu jedinicu
 • najbližu policijsku postaju.

Službena obavijest o izvanrednom događaju pri prijevozu opasnih tvari koja se prosljeđuje u mjerodavne ustanove mora sadržavati:

 • ime i prezime onoga tko obavješćuje
 • mjesto gdje se dogodio izvanredni događaj (željeznički kolodvor ili kilometarski položaj pruge)
 • vrijeme ustanovljivanja izvanrednog događaja
 • vrstu opasne tvari
 • količinu izlivene tekućine (brzinu istjecanja – kapi u min.)
 • uzrok istjecanja (vrsta nepravilnosti ili događaja)
 • podatke o vremenskim uvjetima.

Kontakt

Sigurnosni savjetnik

Igor Šantić
Mob: 099 8139 149
E-mail: opasniprijevoz@hzcargo.hr