Poziv za dostavu ponude za usluge Najma Microsoft (MS) licenci po modelu Microsoft Enterprise Agreement Subscription (MEAS)

13. kolovoza 2019.